UL-utbildningen har verkligen gjort skillnad för mig, och mitt team. Jag har fått ut mer av den äv vad jag någonsin kunde tänka mig.

Johan HellbergCEO at Shark EntertainmentShark Entertainment

Vår modell – Tankar Om Utveckling

Sätt fokus på det som gör skillnad! Skapa en organisation i världsklass!

Modellen visar sju steg som krävs för att få en verksamhet att utvecklas. Viktigt är att ta ett steg i taget

säkerställa att grunden är klar innan man fokuserar de högre nivåerna.

Vi ser att många verksamheter idag börjar med något av de övre trappstegen innan de koncentrerar sig på de nedre, nämligen tydlighet, bra förutsättningar och en organisation som skapar en positiv arbetsmiljö och därmed vågar ta tag i det som inte fungerar

Ledarskapsträning och Organisations Interna Utvecklande Ledarskapsutbildningar

Träning oftast under en längre period 6 – 18 månader. Många gånger kombinerar vi träning med individuell coaching som då kopplas till framtida mål och förväntningar från chef och den coachade. En mycket lyckad modell där organisationen direkt tar del av och kan dra nytta av ny kunskap och kompetens. I våra längre ledarskapsutbildningar ingår UL som ofta en del av utbildningen.

•Analysera och förstå utveckling av team och organisationer

•360 graders utvärdering & feedback

•Kommunikation och feedback

•Hur hantera utveckling och ständig förnyelse

•Förstå sig själv och andra – mina ledarskapsbeteenden

•Hur coachar vi och motiverar vi våra team och medarbetare

•Hur tacklar vi dåliga prestationer och konflikter

Öppna Utvecklande Ledarskapsutbildningar

I samarbete med Försvars högskolan genom för vi utbildningar i Utvecklande ledarskap, programmet är för dig som har höga ambitioner och som vill utveckla dig själv, dina medarbetare och  samtidigt åstadkomma bästa resultat. Vårt eftertraktade ledarprogram bygger på gedigen forskning och säkerställer ett ledarskap som verkligen fungerar i vardagen.

Ledningsgrupps- & Teamutveckling

Fokus på mål, framtid och prioriteringar, beteendeförändringar, teamutveckling, roller, ansvar, kompetenser, ständig utveckling och ställningstagande.

Arbetet med gruppen skräddarsys och designas efter teamets och verksamhetens specifika behov.

•Fokus på önskad framtid, målstyrning, prioriteringar, kommunikation, förändring och utveckling samt motivation. Vi arbetar med teamets utveckling och gör en plattform för teamet. Utöver ovanstående arbetar vi med roller, ansvar, kapacitet, ny kunskap och grad av ställningstagande.

•Vår utveckingspyramid, som sätter vikt och fokus på det som är vikigast vid organisationsutveckling. F.I.R.O, Fundamental Interpersonal Relations Orientation av Will Schütz. Claes Janssens ”Förändringens fyra rum”. Jim Collins ”Good to great”. Vi har även handledare med certifikat i UGL.

Analys- och Utvecklingsmätning

Analys av organisation, ledningsgrupp och för teamet.

Vi får ett nuläge som alla delar och som skapar en förståelse om vart fokus behöver läggas för att utveckla organisationen, ledningsgruppen eller teamet. Vi använder oss av:

•Utvecklingsindex. Ett frågeformulär som besvaras av alla involverade, frågeformeläret och analysen bygger på vår modell -Utvecklingspyramiden.

•Kultur- och strukturanalys. Vi intervjuar ett urval av de anställda för att se hur väl struktur och kultur är i balans.

•Barret value center – värderingar i  vår organsiation

Analyser på individnivå

•360 graders feedback kopplat till våra Utvecklande ledarskapsutbildningar

•Mitt medarbetarskap, egenutvärdering och feedback

•TMP – Team management Profil

•Incondia – Utvecklingsanalys på individnivå, Certifierad  av institutet för tillämpad psykologi

Verksamhet, Team Och Individ

De nedersta tre nivåerna visualiserar grundstrukturen i en verksamhet. De tre översta nivåerna ser olika ut

för varje individ och här kommer våra unika behov som människor fram.

De enskilda individernas drivkrafter som gör att denne vill utvecklas och ta tillvara på sin potential, talang och inneboende kraft är en viktig del i verksamhetens bästa.

Trustpeople litar och tror på individens kraft, att vi alla i grunden vill göra vårt bästa för vår egen skull såväl som för samhället vi lever i. Detta innebär att egen utveckling och självförverkligande blir allt viktigare. Att vi alla hittar en mening med vårt arbete skapar vilja, kraft, glädje och energi!

Att prioritera rätt och ta hänsyn till modellens olika nivåer underlättar för företag och organisationer att lägga fokus på vad som i stunden är viktigast för ytterligare utveckling och måluppfyllelse.

Detta säkrar att personal med talang, rätt vilja och kapacitet söker sig till företaget.

Individuell Coaching

Utgångspunkten är förtroendet som skapas mellan dig och din coach. I coachingrummet är det du som väljer vad som skall fokuseras på och sekretessen är total. Vad vill du uppnå, vilka mål har du och vilka förväntningar finns på dig? Vi är i drömmarnas rum, vi flyttar horisonten. Vi stärker dina framgångsfaktorer, ditt jag, dina signaler och dina värderingar. Vi ser på mönster och valda sanningar i ditt liv. Vad gynnar dig och vilka valda sanningar om dig själv hindrar dig från att nå dina mål och att till fullo ta tillvara på din potential?

Vi arbetar med tillit. Vi stöttar och utmanar när det behövs, allt för att utmana motstånd som hindrar dig att nå dina mål. Självklart har vi med oss våra modellverktyg. Men det avgörande händer i mötet med din coach, när man känner tillit, vågar drömma, utmana hinder och ta till vara sin fulla potential. Vår coaching är oftast relaterad till arbetslivet, karriär och personlig utveckling, men självklart fokuseras även andra områden som påverkar ditt välbefinnande och din prestation.

Inspirationsträffar

•Skapa energi, rätt beteende och ställningstagande – Att gå i handling, visa mod och bli en spelare!

•Analysera ditt team din organisation – Förstå, prioritera, fokusera rätt och gå i handling!

•Internationella och globala projekt – Mångfaldens möjligheter och fallgropar!

•Information, kommunikation och feedback – Förväntningar och tydlighet gör skillnad!

•Team och organisationer i förändring –  Teori, modeller och verktyg  som stärker viljan att utvecklas!

•Förstå sig själv och andra – Att vara en förebild!

•En dag om ”prestationscoaching” –  Teori, modeller och verktyg att ha med sig i vardagen!

•Hur coachar vi och motiverar vi våra team och medarbetare när de inte motsvarar förväntningarna, hur tacklar vi dåliga prestationer och konflikter? – Att ta i det svåra, visa personlig omtanke och ta ansvar för resultat och uppdrag!

•Ett större perspektiv – Att göra gott, att ha ett etiskt förhållningssätt, ta ansvar, vara medveten och skapa mening!